Webshop » ULTRASOON tegen hangjongeren » Ultrasoon-G- Basis module tegen Hangjongeren

Ultrasoon-G- Basis module tegen Hangjongeren

1-ULTRASOON-G-BASIS MODULE Ultrasoon-G- Basis module tegen Hangjongeren

Prijs zichtbaar voor klanten die ingelogd zijn - Ruime voorraad

ULTRASOON-G met groene besturings-chip incl. verstelbare wandhouder, aansluitsnoer (ca. 7 meter), stekkervoeding (220V/24V) en twee kabelklemmen.
In combinatie met een groene besturingschip verspreidt de ULTRASOON-G geluid zolang hij onder spanning (24V) staat. Indien activatie via een externe trigger (b.v. een bewegingsmelder) gewenst is bestelt u de ULTRASOON-R met rode besturings-chip.
De ULTRASOON voldoet aan IP65 en kan zonder bescherming buiten worden gemonteerd. De stekkervoeding wordt - eventueel met een tijdschakelaar - in een wandcontactdoos binnen geplaatst.
Bereik 25-30 meter.

TOEPASSING: WANDELGANGEN, PERRON, STEGEN

Een uitvoerige installatie-instructie wordt meegeleverd.

BPR zorgt voor degelijke en eenvoudige montagetechnieken.


Werking
Al op jonge leeftijd begint bij mensen het vermogen hoge tonen horen af te nemen. Dit verschijnsel heet "presbycusis". De ULTRASOON verspreidt geluid met een zeer hoge (ultrasone) frequentie dat de meeste mensen ouder dan 25 jaar niet meer of sterk verminderd kunnen horen. Jongeren ervaren het geluid na korte tijd als erg irritant en zullen de omgeving waar het verspreid wordt daarom vermijden. Het geluid is zelfs bij langdurige blootstelling onschadelijk (zie ook hoofdstuk veiligheid).
De ULTRASOON is bedoeld voor inzet op plaatsen waar "rondhangen" problemen of overlast geeft. Vaak zijn dit geïsoleerde locaties (verlaten schoolpleinen etc) of doorgangen zoals de ingangen van winkelcentra, (metro)stations e.d. waar ook passerende jongeren slechts kort verblijven. Onderzoek in Engeland waar de ULTRASOON veelvuldig wordt toegepast voor winkelingangen heeft aangetoond, dat het gemiddeld slechts 6 minuten duurt voordat een groep zich verspreid.
Hoogfrequent geluid verspreidt zich directioneel (in de richting waarin het wordt uitgezonden) en dringt niet door muren, ramen e.d. Het effectieve bereik is ~20 meter. De ULTRASOON kan dus zeer specifiek worden ingezet en geeft geen overlast voor de directe omgeving.
Eventuele hinder voor jongeren of ouderen die het geluid horen bij het passeren of binnengaan van het bereiksgebied van de ULTRASOON blijft daarom meestal beperkt tot een korte waarneming. Het geluid is bij voortduring erg irritant maar leidt zeker niet tot een schrikreactie.
De ULTRASOON kan op verschillende manieren worden geschakeld (zie Productinformatie) om de kans op onbedoelde hinder te voorkomen.
Honden hebben een veel beter gehoor dan mensen en kunnen ook hogere tonen waarnemen. Zij reageren echter niet op het geluid van de ULTRASOON. Hetzelfde geldt voor vogels. Moderne gehoorapparaten zijn niet gevoelig voor frequenties > 8 KHz en registreren het geluid van de ULTRASOON daarom niet.
Ook baby's blijken ongevoelig voor het geluid en reageren er niet op. Of dit komt doordat het geluid nog ver af ligt van hun gehoorgrens of doordat zij nog geen betekenis geven aan het hoge geluid is onderwerp van discussie.
De ULTRASOON wordt vooral ingezet op locaties en tijden waar kleine kinderen en goedbedoelende jongeren zich niet meer zullen ophouden. De overlast veroorzakende jongeren worden op een veilige manier aangespoord ergens anders heen te gaan.
Veiligheid
De ULTRASOON verspreidt hoogfrequent geluid. Jongeren kunnen dit geluid horen en ervaren het na korte tijd als irritant. De bedoeling van het plaatsen van het systeem is dat zij zich vervolgens buiten het bereik (~20 meter) van het systeem begeven. Gebruikers wordt geadviseerd het systeem alleen in te schakelen tijdens perioden van de dag of nacht dat daar aanleiding toe is.
Er zijn verschillende mogelijkheden het geluidsniveau en bereik van de ULTRASOON te beperken indien dat wenselijk is. De unit kan in een lagere stand worden gezet hetgeen een reductie van ~10 dB(A) oplevert. Ook kan de unit zo gericht worden dat het bereik wordt beperkt of kunnen in de beschermkast panelen worden aangebracht die de uitstralingsrichting bepalen. Wij adviseren u graag op basis van uw specifieke situatie.
Uitgedrukt in decibel – dB(A) – komt het geluidsniveau van de ULTRASOON in de hoogste stand op korte afstand vóór het systeem overeen met dat van harde muziek, een grasmaaier, elektrische boormachine etc. De toonhoogte van 17 – 20 KHz maakt dat dit geluid voor de meeste mensen boven de 25 jaar niet of nauwelijks wordt gehoord maar voor jongeren veel irritanter is dan het zelfde geluidsvolume bij lagere frequenties. Honden en hele jonge kinderen die hoge tonen nog veel beter kunnen horen reageren daarentegen niet op het geluid.
TNO Industrie & Techniek heeft de ULTRASOON getest en bevestigt, dat in dit frequentiegebied ook op korte afstand van het systeem niet voor gehoorschade gevreesd hoeft te worden. Recht voor de unit is het geluidsniveau in hoogste stand vanaf 1 meter al minder dan 100 dB(A). Op grotere afstand van de unit en onder een hoek neemt de geluidsdruk snel af. Bij een normale plaatsingshoogte van ~3 meter is het volume in de directe omgeving van de unit 85 – 90 dB(A). .
Dr. De Laat van het LUMC geeft in een bijdrage aan een reportage van "Eén vandaag" aan dat bij herhaalde blootstelling gedurende een langere periode, op korte afstand van de ULTRASOON, gedurende meer dan 1 uur per dag een risicogrens voor gehoorschade kan worden bereikt. Hij adviseert in de omgeving van de ULTRASOON te waarschuwen om ieder risico uit te sluiten. Wij achten de kans op een dergelijke blootstelling gezien het doel van de ULTRASOON en de plaatsen en tijden waarop het systeem gebruikt zal worden uiterst gering maar leveren ook een ULTRASOON waarschuwingsbord waarmee aan dit advies gevolg kan worden gegeven. Overigens heeft de ULTRASOON nu al standaard een waarschuwingsfunctie in de vorm van een pieptoon van een lagere frequentie die - indien geactiveerd - één keer per minuut klinkt en dus ook ouderen op de aanwezigheid van de ULTRASOON attendeert.
Het geluid is voor jongeren na enige tijd hinderlijk. Onderzoek in Engeland toont aan, dat het na het inschakelen van de ULTRASOON gemiddeld 6 minuten duurt voordat groepjes jongeren zich verspreiden. Het geluid is niet zo hard, dat er een schrikreactie optreedt, wel irritatie na korte tijd. Zodra jongeren zich bewust zijn van het geluid valt het meer op en neemt de effectiviteit toe.
Hoogfrequent geluid dringt niet duur muren e.d. Bij plaatsing van een ULTRASOON aan een gevel zal het geluid binnen dan ook niet hoorbaar zijn.
Effect op ongeboren babies
Nog afgezien van de vraag of aanstaande moeders zich zullen ophouden op plaatsen en tijden waar zij de kans lopen langduring aan het geluid van de ULTRASOON te worden blootgesteld levert ook dit geen risico op.
De Hoge Belgische Gezondheidsraad concludeert: "Rekeninghoudend met de reflectie en absorptie van het hoogfrequente geluid in de lucht en de demping van de opeenvolgende grensvlakken lucht-weefsel moeder-vruchtwater-oor foetus zal er waarschijnlijk weinig energie door het oor van de foetus worden geabsorbeerd".
Door Frans onderzoek (1981. Perception auditive et réactivité foetale aux stimulations sonores. D.Querleu, X.Renard, G.Crépin) wordt aangetoond, dat babies voor de geboorte al reageren op geluiden als stemmen e.d. Uit het onderzoek blijkt echter ook duidelijk, dat dit beperkt is tot geluiden in het frequentiegebied van 1.500 - 2.000 Hz. Geluid met een hogere frequentie dringt door absorptie (zoals hierboven aangegeven) niet meer door.
Gehoorapparaten
Moderne gehoorapparaten zijn ongevoelig voor frequenties > 8 KHz en dragers ondervinden daarom geen hinder van de ULTRASOON.
Huisdieren
Huisdieren (honden en katten) en vogels reageren niet op het geluid in dit frequentiegebied. In Engeland t.a.v. de reactie van honden uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Gerelateerde producten