Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1: gelding
Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk. De uitvoering van al onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking blijkt uit een document uitgaande van B.V.B.A. B.P.R.

Art. 2: prijsbepaling en betalingmodaliteiten
§1. De prijzen die overeengekomen werden met de klant en vermeld staan op de bestelbon zijn vast en definitief.
§2. De door B.V.B.A. B.P.R. gehanteerde prijslijsten zijn, behoudens andersluidend beding, exclusief BTW en andere taksen enerzijds en zonder werkuren anderzijds. De opgegeven prijzen zijn bovendien gebaseerd op de standaardverpakkingen van het magazijn van B.V.B.A. B.P.R. te Lummen.

§3. B.V.B.A. B.P.R. kan steeds een voorschot of tussentijdse betaling vragen. De integrale betaling - of het saldo na betaling van een voorschot - gebeurt ofwel contant, ofwel op de op dit document vermeld rekeningnummer en dit steeds uiterlijk op de vervaldatum van de factuur. Bij betalingachterstand is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest aan 12% per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 100,00 Euro. Bij vertraging tot betaling van meer dan 15 dagen v.a. de vervaldatum van de factuur heeft B.V.B.A. B.P.R. bovendien het recht om de leveringen op te schorten.

§4. B.V.B.A. B.P.R. is niet gebonden door de bestelling van de klant zolang deze laatste geen bewijs van betaling van het gevorderde voorschot voorlegt.

§5. Onverminderd artikel 3, §5 blijven de goederen eigendom van B.V.B.A. B.P.R. tot de volledige betaling van de prijs, kosten, lasten en eventuele schadevergoedingen. Als B.V.B.A. B.P.R. 10 dagen na het verzenden van een aangetekende brief nog altijd geen betaling heeft ontvangen, mag zij de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de klant. In dat geval is de klant een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, die ten minste 15% van de overeengekomen prijs bedraagt. In voorkomend geval is B.V.B.A. B.P.R. eveneens gerechtigd het eventueel betaalde voorschot in te houden als (voorschot op) schadevergoeding. Vanaf de ontbinding kan B.V.B.A. B.P.R. het goed terug aan een derde verkopen.

Art. 3: leveringmodaliteiten
§1.De levering heeft plaats op de zetel of het uitbatingadres van B.V.B.A. B.P.R., tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
§2. Op verzoek van de klant kan B.V.B.A. B.P.R. het vervoer organiseren. De hieraan verbonden vervoers- en verpakkingkosten blijven steeds - zelfs in het geval van een franco levering - ten laste van de klant en zullen bijgevolg rechtstreeks aan deze laatste doorgefactureerd worden. De klant draagt bovendien alle risico’s m.b.t. het vervoer van de goederen - zelfs in het geval van een franco levering - , zodat B.V.B.A. B.P.R. op geen enkele wijze aansprakelijk kan gehouden worden voor enige schade t.g.v. dit vervoer.
§3. De leveringtermijnen die op de bestelbon of enig ander document uitgaande van B.V.B.A. B.P.R. voorkomen, zijn louter indicatief en kunnen, behoudens andersluidend beding, bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.
§4. Wanneer vertraging te wijten is aan de klant, dan houdt B.V.B.A. B.P.R. zich het recht voor om over de bestelde goederen te beschikken. Vervolgens zal B.V.B.A. B.P.R. haar uiterste best doen om de bewuste goederen voor zover als mogelijk te vervangen door goederen die qua prijs, kwaliteit en leveringtijd gelijkwaardig zijn aan de bewuste goederen. Eventuele meerkosten dienen evenwel door de klant gedragen te worden.
§5. De klant draagt alle risico’s m.b.t. de goederen vanaf de effectieve levering/afhaling.

De klant tekent de leveringbon af voor ontvangst. Zichtbare beschadigingen moeten op de leveringbon vermeld worden. Later worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard.

Art. 4: garantie
§1. Wettelijke garantie: overeenkomstig de art. 1649bis-1649octies B.W. is B.V.B.A. B.P.R. jegens de klant die tevens een consument betreft aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering/afgifte van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering/afgifte.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de klant de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de art. 1641-1649 B.W.

Onverminderd lid 1 en 2 van deze paragraaf zal B.V.B.A. B.P.R. niet tot vrijwaring gehouden zijn wanneer zij ofwel het verborgen gebrek niet kende of niet kon kennen ofwel de klant (uitdrukkelijk of impliciet) heeft ingelicht over het mogelijk bestaan van dergelijke gebreken.

Elk gebrek aan overeenstemming moet op straffe van verval per aangetekende brief aan B.V.B.A. B.P.R. gemeld worden binnen 8 dagen vanaf het ogenblik waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld of het redelijkerwijze had moeten vaststellen.
§2. Conventionele garantie bij verkoop: de waarborg gaat niet boven deze die door de fabrikant wordt gegeven. De modaliteiten van de conventionele garantie van de fabrikant zijn vermeld in het document “garantievoorwaarden”. De klant erkent hiervan een kopie te hebben ontvangen en deze voorwaarden te aanvaarden.
§3. In geval van dienstverlening is een garantie van toepassing gedurende 3 maanden voor zover de gebreken met een precieze beschrijving per aangetekende brief werden meegedeeld aan B.V.B.A. B.P.R. binnen 5 dagen te rekenen vanaf de ontdekking van ervan .
§4. De garantie is absoluut niet van toepassing ingeval van averij of schade die veroorzaakt werd door de vervoerder, of wanneer de klant de goederen in abnormale omstandigheden gebruikt (bv. onaangepaste temperatuur (electronica( -15° tot +55°),mechanisch(-15°) en/of vochtigheid, NATUUR ELEMENTEN)), of wanneer het gebruik en de plaatsing niet conform de gebruiksaanwijzing gebeurt, of wanneer de klant zelf of door een derde wijzigingen of herstellingen laat uitvoeren aan de geleverde goederen.

Art. 5: exoneratiebeding in geval van dienstverlening
Behoudens in geval van een bewezen opzettelijke fout van B.V.B.A. B.P.R. zelf, is zij niet verantwoordelijk bij schade/verlies door brand, overstroming, natuurelementen , gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vorst en/of diefstal.

Art. 6: overmacht
Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt B.V.B.A. B.P.R. van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding. Wanneer B.V.B.A. B.P.R. afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leveranciers waardoor de leveringen vertraging oplopen.

Art. 7: bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, arrondissement Limburg bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Afdrukken